Maatschappelijke argumenten om te filosoferen met jongeren

De belangrijkste maatschappelijke argumenten om met leerlingen en studenten te filosoferen zijn:

Door te filosoferen leren jongeren over en voor zichzelf nadenken. Aldus leren ze om zaken niet klakkeloos voor waar aan te nemen; ze leren een kritische houding aan te nemen ten aanzien van zichzelf en de buitenwereld;

In ieder filosofisch gesprek komen één of meerdere waarden aan de orde. Waarden zijn de fundamenten van onszelf (zingeving), van onze handelingen én collectief van onze maatschappij. We filosoferen dus ook om onszelf (lichaam, denken en handelen) en anderen beter te leren kennen;

We leven in een wereld waarin de kloof tussen veel (groepen) mensen nog steeds erg groot is, en steeds groter lijkt te worden. Ook jongeren in het PO & VO pesten, huichelen, discrimineren en gebruiken mentaal en soms zelfs fysiek geweld. Veelal uit onbegrip en angst (incl. haat), frustratie, onwetendheid en onwelwillendheid. Door gezamenlijk te zoeken naar wijsheid worden deze problemen structureel én bij de wortel aangepakt;

Als we de waarde respect voor elkaar bespreekbaar maken, waarom dan niet de waarde respect voor het milieu? Tijdens filosofische gesprekken kunnen onderwerpen als duurzaamheid, milieuvervuiling/-vernietiging, dierenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen nader onderzocht worden…

Procesdoelen die worden nagestreefd door te filosoferen met leerlingen en studenten